โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

อาคารสถานที่

ห้องเรียน
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ในแต่ละชั้นจะมีทั้งห้องเรียนของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น และภาควิชาอื่น ๆ ในชั้นเดียวกัน


Lobby
ทุกชั้นจะมีเก้าอี้พักผ่อน เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ในช่วงพักคาบเรียน


คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้


ดาดฟ้า
ชั้นดาดฟ้าของอาคาร 1 มีที่นั่งพักผ่อน ในวันที่อากาศปลอดโปร่งจะสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิได้
มีเตาสำหรับทำบาร์บีคิว สังสรรค์ในฤดูร้อน


สำนักงาน
สำนักงานของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่สามารถพูดได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ
พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลให้นักศึกษาอย่างเต็มที่

สามารถค้นคว้าหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆได้มากมาย


ห้องฝึกการโรงแรม
สําหรับการเรียนของคณะการโรงแรมนานาชาติ สามารถฝึกได้ในบรรยากาศเสมือนฝึกที่โรงแรมจริง


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของทางโรงเรียนโดยตรง
*** ผู้สมัครจึงไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.