โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

ระดับ
เนื้อหาที่เรียน
หนังสือเรียน
Basic 1
Basic 2
ทักษะการอ่าน , การเขียน , การฟังและการพูด การสร้างประโยคเพื่อแสดงออกด้วยการใช้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 หรือเทียบเท่า
เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ
เนื้อหาสำคัญ :
ไวยกรณ์ , รูปประโยค , จดหมาย , คำศัพท์ , การอ่านจับใจความ , การออกเสียง , ทักษะการฟังทำความเข้าใจ , การสนทนา , การแต่งประโยค
Minna no Nihongo I * II
Intermediate 1
รวบรวมและเพิ่มเติมการสร้างรูปประโยคในแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงออกที่ได้เรียนมาในชั้นเบื้องต้น เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และศึกษารูปแบบประโยคที่แตกต่างหลากหลาย
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 หรือเทียบเท่า
เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 6,000 คำ
เนื้อหาสำคัญ :
ไวยกรณ์ , รูปประโยค , จดหมาย , คำศัพท์ , การสื่อสารด้วยสำนวนที่ถูกต้อง , การอ่านจับใจความ , การออกเสียง , ทักษะการฟังทำความเข้าใจ , การสนทนา , การแต่งประโยค , ก้าวสู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
Nihongo Hyogen Bunkei I

Nihongo Noryoku Shiken Modaishu ( สำหรับระดับ 2 )
Intermediate 2

เรียนรู้ที่จะสื่อสารและใช้รูปแบบประโยคในแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายตามแต่สถานการณ์ รู้จักธรรมชาติของรูปแบบการแสดงออกในภาษาญี่ปุ่น ศึกษาเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นและสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านบทความในสื่อหนังสือพิมพ์ และข่าวทางโทรทัศน์
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 หรือเทียบเท่า
เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 10,000 คำ
เนื้อหาสำคัญ :
ไวยกรณ์ , รูปประโยค , จดหมาย , คำศัพท์ , การสื่อสารด้วยสำนวนที่ถูกต้อง , การอ่านจับใจความ , การออกเสียง , ทักษะการฟังทำความเข้าใจ , การสนทนา , การอภิปราย , สุนทรพจน์ , การแต่งบทความ , สังคมญี่ปุ่น , วรรณกรรมญี่ปุ่น , ก้าวสู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

Nihongo Hyogen Bunkei II

Nihongo Noryoku Shiken Mondaishu ( สำหรับระดับ 1 )
Advanced 1
รู้จักการแสดงออกอย่างเต็มที่ด้วยการศึกษารูปแบบการแสดงออกที่หลากหลาย และการใช้งานจริง เป้าหมายในระดับนี้คือการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น , เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น สามารถที่จะคิด , ถกเถียง แสดงความคิดเห็น หรือเขียนรายงานเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น ผ่านบทความทางสื่อหนังสือพิมพ์หรือข่าวโทรทัศน์
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 หรือสูงกว่า
เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 12,000 คำ
เนื้อหาสำคัญ :
ไวยกรณ์ , รูปประโยค , จดหมาย , คำศัพท์ , การสื่อสารด้วยสำนวนที่ถูกต้อง , การอ่านจับใจความ , การออกเสียง , ทักษะการฟังทำความเข้าใจ , การสนทนา , การอภิปราย , สุนทรพจน์ , การแต่งบทความ , สังคมญี่ปุ่น , วรรณกรรมญี่ปุ่น , ก้าวสู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น , ก้าวสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
Chugaku and Koukou Kokugo Kyoukasho

Somatome Mondaishu

Nihongo Test Mondaishu

Nihongo Noryoku Shiken Mondaishu ( สำหรับระดับ 1)
วิชาเลือก สภาพญี่ปุ่นปัจจุบัน เรียนภาษาจากวิดีโอ ฝึกการออกเสียง สังคมปัจจุบัน สนทนา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  

ตารางเรียน
เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9.40 - 10.30 น.
คาบที่ 1
คาบที่ 1
คาบที่ 1
คาบที่ 1
คาบที่ 1
10.40 - 11.30 น.
คาบที่ 2
คาบที่ 2
คาบที่ 2
คาบที่ 2
คาบที่ 2
11.40 - 12.30 น.
คาบที่ 3
คาบที่ 3
คาบที่ 3
คาบที่ 3
คาบที่ 3
12.35 - 13.25 น.
คาบที่ 4
พักกลางวัน
คาบที่ 4
พักกลางวัน
คาบที่ 4
13.30 - 14.20 น.
คาบที่ 4
พักกลางวัน
คาบที่ 4
14.30 - 15.20 น.
คาบที่ 5
คันจิ
คาบที่ 5

 


 

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ระยะเวลาและเงื่อนไข
  นักเรียนภาคเมษายน นักเรียนภาคตุลาคม (ตั้งแต่ปี 2010)
ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน เมษายน ตุลาคม
ระยะเวลาเรียน 1 ปี 1 ปี
จำนวนสัปดาห์ที่เรียน
42 สัปดาห์
42 สัปดาห์
จำนวนชั่วโมงที่เรียน
900 ช.ม.ขึ้นไป
900 ช.ม. ขึ้นไป
ช่วงเวลาเรียน
จันทร์,พุธ,ศุกร์ : 9.40 น. - 13.25 น.
อังคาร,พฤหัส : 9.40 น. - 15.20 น.
จันทร์,พุธ,ศุกร์ : 9.40 น. - 13.25 น.
อังคาร,พฤหัส : 9.40 น. - 15.20 น.
เงื่อนไขในการเข้าเรียน มีประวัติการศึกษาในประเทศบ้านเกิดของตนเองอย่างน้อย 12 ปีหรือเทียบเท่า
ในกรณีที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายต้องมีอายุไม่เกิน 23ปี
และกรณีที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (คิดเป็นเงินเยน)
ค่าสมัครสอบคัดเลือก 30,000 เยน 30,000 เยน
ค่าแรกเข้า 100,000 เยน 100,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนแรก)
345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนแรก)
345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนหลัง) 345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนหลัง)
ค่าหนังสือเรียน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
รวม 820,000 เยน (เต็มหลักสูตร) 820,000 เยน (เต็มหลักสูตร)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน  

คำอธิบายเพิ่มเติม

เป็นคอร์สสําหรับผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ในขั้นต้น เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นไปด้วย ภาควิชานี้นอกจากจะเป็นการร่ำเรียนภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้สามารถวางใจกับการศึกษาต่อในระดับสูง จะปูพื้นโครงสร้างของภาษาเช่นไวยกรณ์ให้แน่น เพื่อที่จะสามารถรองรับการเรียนภาษาขั้นสูงต่อไปได้ นอกเหนือจากนั้น ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นในการชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถที่จะไปตามทิศทางที่ตนมุ่งหวังหลังจากจบการศึกษาได้

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระดับสูง
ระยะเวลาและเงื่อนไข
  นักเรียนภาคเมษายน นักเรียนภาคตุลาคม (ตั้งแต่ปี 2010)
ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน เมษายน ตุลาคม
ระยะเวลาเรียน 1 ปี 1 ปี
จำนวนสัปดาห์ที่เรียน
41 สัปดาห์
41 สัปดาห์
จำนวนชั่วโมงที่เรียน
900 ช.ม. ขึ้นไป
900 ช.ม. ขึ้นไป
ช่วงเวลาเรียน
จันทร์,พุธ,ศุกร์ : 9.40 น. - 13.25 น.
อังคาร,พฤหัส : 9.40 น. - 15.20 น.
จันทร์,พุธ,ศุกร์ : 9.40 น. - 13.25 น.
อังคาร,พฤหัส : 9.40 น. - 15.20 น.
เงื่อนไขในการเข้าเรียน

มีประวัติการศึกษาในประเทศบ้านเกิดของตนเองอย่างน้อย 12 ปีหรือเทียบเท่า
ในกรณีที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี
และกรณีที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี
ต้องมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 2 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น


ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (คิดเป็นเงินเยน)
ค่าสมัครสอบคัดเลือก 30,000 เยน 30,000 เยน
ค่าแรกเข้า 100,000 เยน 100,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนแรก)
345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนแรก)
345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนหลัง) 345,000 เยน (สำหรับ 6 เดือนหลัง)
ค่าหนังสือเรียน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
รวม 820,000 เยน (เต็มหลักสูตร) 820,000 เยน (เต็มหลักสูตร)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน  

คำอธิบายเพิ่มเติม

สําหรับผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและสูง เป็นคอร์สที่จะศึกษาความรู้เฉพาะทางในหลาย ๆ สาขาโดยมีภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลาง ภาควิชานี้ฝึกให้มีสามารถที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงอย่างคล่องแคล่ว และยังมีเป้าหมายจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาของภาควิชานี้แทบทั้งหมดมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น


การชำระค่าเล่าเรียน
การชำระค่าเล่าเรียน แบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้
  1. ชำระเงินค่าสมัคร 30,000 เยน พร้อมยื่นแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
    ( ชำระในประเทศไทย ที่ jeducation )
  2. เมื่อทางโรงเรียนตอบรับเข้าเรียน และผ่านการพิจารณาจากทางกองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวแล้ว จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมกับค่าเล่าเรียน สำหรับการศึกษาใน 6 เดือนแรก ( รวมเป็นเงิน 450,000 เยน ชำระในประเทศไทย )
  3. ค่าเล่าเรียนงวดต่อไป จะต้องชำระครั้งละ 6 เดือน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ( ชำระในขณะที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่น )


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.